W polskiej POLICJI jest „dobrze” i będzie jeszcze „lepiej”

Co o tym myślą Policjanci? Czy zgadzają się z tezami wiceministra Zielińskiego? Czekam na głosy środowiska i związkowców. Gwarantuję każdemu anonimowość.

„W polskiej Policji” czyli MSWiA odpowiada na interpelację ws patologii w Policji

Czytając odpowiedź wiceministra Jarosława Zielińskiego na moją interpelację poselską nr 10335 można dojść do wniosku, że w Policji jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej.

Jak wyjaśnia odpowiedzialny w MSWiA za Policję w Polsce wynika to z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140). Policjanci nie powinni się obawiać o swoją przyszłość. Patologii nie ma, odpowiedź dotyczy tylko nieprawidłowości w Policji, których MSWiA nie widzi. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, a modernizacja trwa. Co o tym myślą Policjanci? Czy zgadzają się z tak postawionymi tezami przez wiceministra Zielińskiego? Czekam na głosy środowiska i związkowców. Gwarantuję każdemu Policjantowi pełną anonimowość. Zapewniam, że żadnej sprawy nie pozostawię bez nadania biegu. Zdaję sobie sprawę, że te patologie są trudne do wykorzenienia, jako dziedzictwo Polski Ludowej, ale niektóre także narastały latami w wolnej Polsce. Obecna władza szła do wyborów z hasłem „dobrej zmiany”. Dlatego będę konsekwentnie pytał i interpelował do ministra spraw wewnętrznych, żądając likwidacji wszelkich patologicznych zjawisk i umożliwienia Policji – a także innym służbom mundurowym i niemundurowym naszej Ojczyzny – normalnego i zdrowego funkcjonowania.

„Jak to jest w polskiej Policji”

Szanowny Panie Marszałku,
W odpowiedzi na interpelację numer 10335 Posła na Sejm RP Pana Józefa Brynkusa w sprawie nieprawidłowości w Policji, uprzejmie przedstawiam co następuje.

W ustawie budżetowej na rok 2017 dla funkcjonariuszy Policji ujęto dodatkowe środki na sfinansowanie wzrostu uposażeń oraz należności relacjonowanych do uposażeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” (Dz. U. poz. 2140). Zgodnie z art. 2 ust. 4 ww. ustawy zakres przedmiotowego Programu obejmuje przedsięwzięcie pn. wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy przez podwyższenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy i zróżnicowanie struktury oraz wielkości uposażeń funkcjonariuszy, na realizację którego w Policji na przestrzeni 4 lat przewidziano kwotę 2.273 mln zł.

Realizacja wskazanego przedsięwzięcia ma na celu zróżnicowanie indywidualne oraz strukturalne uposażeń funkcjonariuszy Policji i tym samym powiązanie wielkości uposażenia ze specyfiką i warunkami służby, a także uzyskiwanymi efektami.

W pierwszym etapie, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza Policji wzrosło o 253 zł miesięcznie, a z uwzględnieniem nagrody rocznej za 2017 rok, wypłacanej w 2018 roku wzrośnie o 21 złotych, co daje łączną podwyżkę 274 zł na etat. [Zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1782 z późn. zm.) funkcjonariuszowi za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym przysługuje nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym, za który nagroda przysługuje]. Przedmiotowa kwota przekłada się na wzrost wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy o 0,18.

W drugim etapie, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku, przeciętnie miesięcznie na jeden etat uposażenie wzrośnie o 309 zł, a z uwzględnieniem nagrody rocznej w 2020 roku wzrośnie o dalsze 26 złotych – łącznie o 335 zł, co przekłada się na wzrost wielokrotności kwoty bazowej o 0,22.

W konsekwencji w latach 2017-2020 zakłada się wzrost uposażeń funkcjonariuszy Policji w łącznej wysokości 609 zł, tj. 13,3% w stosunku do 2016 roku. Wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej osiągnie poziom 3,41, a przeciętne uposażenie – 5.194 zł.

W tym miejscu należy zauważyć, że szefowie służb wskazanych w ustawie o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w poszczególnych formacjach wypracowali zasady, mające na celu wdrożenie pierwszego etapu omawianego przedsięwzięcia.

W przypadku funkcjonariuszy Policji rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. poz. 154) podwyższono wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej z 3,01 do 3,19. Analogiczne rozporządzenia wydano dla pozostałych służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, tj. Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu.

Należy również wskazać, że rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. poz. 253) wprowadzone zostały nowe stawki dodatku za stopień.

Przywołane rozporządzenie podwyższyło, od dnia 1 stycznia 2017 roku, stawki dodatku za stopień policyjny o 218 zł. W związku z powyższym pozostała część środków przewidzianych w ustawie budżetowej, tj. przeciętnie 35 zł na etat policyjny, została przeznaczona na podwyższenie dodatku służbowego policjantów w grupach zaszeregowania 2-5 (po 48 zł). W konsekwencji funkcjonariusze zaszeregowani do grupy uposażenia od 2 do 5 otrzymali po około 270 zł, natomiast zaszeregowani do wyższych grup po 218 zł. Tym samym dodatkową podwyżkę otrzymali funkcjonariusze „liniowi” zajmujący stanowiska wykonawcze m.in. policjant, dzielnicowy, starszy dzielnicowy i detektyw.

Reasumując, w ramach przewidzianej średniej kwoty podwyżki uposażeń w wysokości 253 zł policjanci w grupie 1 i od grupy 6 do 16 otrzymali podwyższenie uposażenia o 218 zł, natomiast policjanci w grupach 2-5 o około 270 zł.

Rozdysponowanie kwoty  253 zł zostało wypracowane przez kierownictwo Komendy Głównej Policji w uzgodnieniu z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zrzeszającym Policjantów i zaakceptowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedstawiając powyższe pragnę jednocześnie wskazać, że Komendant Główny Policji, kierując się zasadą transparentności działań, określił ogólne wymogi dotyczące wydatkowania środków finansowych na podwyżki dodatków służbowych policjantom. Przedmiotowe wymogi nie zwalniają właściwych do podwyższenia dodatku służbowego przełożonych ze stosowania zasad przyznawania (podwyższania) dodatku służbowego wynikających z przepisów ustawy o Policji oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1236 z późn. zm.). W konsekwencji właściwy przełożony, określony w art. 32 ust. 1 ustawy o Policji, powinien w każdym, indywidualnym przypadku dokonać stosownej oceny zasadności przyznania (podwyższania) dodatku służbowego konkretnemu policjantowi.

Cały artykuł można przeczytać na stronie – Poseł Jóżef Brynkus

Zachęcamy funkcjonariuszy do anonimowego kontaktu z Naszą gazetą w sprawie wszelkich nieprawidłowości na Naszym profilu Facebook

Foto: isp.policja.pl

Zapisz się na listę
Zostaw adres email. Będziemy informować Cię od czasu do czasu o najnowszych artykułach.
ZERO SPAMU! Szanujemy prywatność

Facebooktwittergoogle_pluspinterest

*

*

Top

Korzystasz? Udostępniaj :)

Facebook
Facebook
Google+
http://www.glosgminny.pl/w-polskiej-policji/">
RSS
Wyślij przez Email