Regulamin serwisu

glosgminny.pl

§ 1 Serwis Internetowy

 1. Serwis internetowy znajdujący się pod domeną glosgminny.pl („Serwis”) jest czasopismem internetowym, za pośrednictwem którego świadczone są w szczególności usługi reklamowe oraz informacyjne (udostępnianie informacji poprzez wyświetlanie określonych stron www, automatycznie lub na żądanie użytkownika), a także wymianę opinii i informacji pomiędzy użytkownikami („Komentarze”).
 2. Serwis jest administrowany jest przez firmę („Usługodawca”).
 3. Niniejszy regulamin serwisu określa zasady funkcjonowania serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników serwisu. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W ramach serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić użytkownikom możliwość dostępu do serwisów tematycznych administrowanych przez osoby trzecie. Do usług świadczonych przez takie osoby stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie osoby i obowiązujących w ramach danego serwisu tematycznego.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą. Określenie reguł świadczenia takich usług należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Usługodawca będą przekazywane tym podmiotom.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.
 7. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

§ 2 Użyte w tym regulaminie określenia należy rozumieć następująco

 1. „Usługodawca” to Wydawnictwo „Głos Gminny” należące do Głos Gminny
 2. „Usługobiorca” to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną;
 3. „Biuletyn” to periodyczny serwis informacyjny przesyłany pocztą elektroniczną. Biuletyn, który jest udostępniany w ramach oferty bezpłatnej może zawierać informacje o ofertach specjalnych lub promocjach;
 4. „Identyfikator” to ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika;
 5. „Hasło” to ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi;
 6. „Rejestracja” to wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej;
 7. „Abonament” to opłata wnoszona z góry przez usługobiorcę na rzecz usługodawcy, w formie przewidzianej w opisie usługi, za okres korzystania z tej usługi w określonym czasie;
 8. „Sklep internetowy” to witryna internetowa o adresie www.glosgminny.pl i adresach ustanowionych jako subdomeny adresu www.glosgminny.pl umożliwiająca użytkownikom składanie zamówień na oferowane przez nią produkty i usługi, a także – w przypadku zarejestrowanych klientów – modyfikowanie przekazanych informacji, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 3 Usługi informacyjne

 1. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały redakcyjne znajdujące się w zasobach serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych.
 2. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawca lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:
  1. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;
  2. umieszczanie odesłań do serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;
  3. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;
  4. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.
 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do szaty graficznej serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany tytułów nadesłanych tekstów. Zastrzega sobie prawo do dowolnego kadrowania zdjęć w celu opublikowania materiału redakcyjnego.
 6. Oznaczenia umieszczane w serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4 Usługi świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej

 1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionych biuletynów oraz wiadomości e-mail na podany przez usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej.
 2. Biuletyny – zarówno te wchodzące w skład oferty płatnej, jak te bezpłatne – są przesyłane do użytkowników zgodnie z częstotliwością określoną w opisie usługi.
 3. Zamówienie biuletynu bezpłatnego wiąże się z wyrażeniem zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających oferty promocyjne usługodawcy.
 4. W przypadku biuletynu bezpłatnego, treści reklamowe nie przekraczają 30 proc. jego powierzchni.
 5. Dodatkowe przesyłki zawierające oferty handlowe partnerów usługodawcy i informacje o organizowanych przez nich promocjach mogą być kierowane wyłącznie do tych odbiorców, którzy wyrazili uprzednio zgodę na ich przyjmowanie.
 6. Usługodawca nie udostępnia adresów e-mail żadnym podmiotom zewnętrznym.
 7. W przypadku przysłania oferty handlowej lub informacji o promocjach organizowanych przez partnerów usługodawcy przesyłka zawiera oznaczenie, że została przesłana przez usługodawcę na zlecenie partnera.
 8. Aby korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej należy posiadać czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 9. Każda przesyłka dystrybuowana przez usługodawcę zawiera:
  1. informację o nadawcy przesyłki,
  2. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki
  3. informację o sposobie rezygnowania z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu, na który powinny być przesyłane biuletyny lub wiadomości).

§ 5 Komentarze

 1. Usługobiorcy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych, znajdujących się w wybranych przez Usługodawcaa miejscach serwisu.
 2. Usługobiorcy umieszczający komentarz do materiału mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z zastrzeżeniem ust. 3. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
  1. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  2. naruszają prawa osób trzecich;
  3. są wulgarne lub obsceniczne;
  4. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;
  5. są reklamą;
  6. są spamem lub niezamówioną informacją handlową;
  7. zawierają treści pornograficzne.
 4. Usługodawca ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 3, a także innych wypowiedzi uznanych przez Usługodawcaa za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Usługodawca może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 3.
 5. Usługodawca ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania. Usługodawca ma prawo skorzystać z uprzedniej moderacji komentarzy przed ich opublikowaniem w serwisie.
 6. Usługodawcy przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.
 7. Serwis zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z wcześniej bezpłatnych usług.
 8. O zmianie zasad użytkownicy zostaną w czytelny sposób poinformowani w ramach systemu informacyjnego Serwisu.
 9. Kontynuowanie korzystania przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkowników.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w nim informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.
 12. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Serwis.

§ 6 Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

 1. W przypadku wystąpienia istotnych błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego usługobiorcy lub nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi -usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi do czasu usunięcia usterki przez usługobiorcę lub przekazania przez niego brakujących informacji.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od usługodawcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu witryny „Głos Gminny” i w rozsyłaniu biuletynów poczty elektronicznej. Usługodawca będzie dokładał wszelkich starań, aby przerwy takie zdarzały się jak najrzadziej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia i publikacji zamówionej reklamy bez podania przyczyn.
 5.  Nadesłanie do redakcji listownie bądź elektronicznie materiałów: treści, zdjęć, filmów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez nadawcę lub autora na publikację ich na łamach czasopisma glosgminny.pl, wersji papierowej czasopisma Głos Gminny, mediach społecznościowych należących do czasopisma. Nadawca / autor nadesłanych publikacji nie może żądać wycofania raz już opublikowanych treści.

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca udostępnia na stronie zawierającej opis usługi adres poczty elektronicznej /redakcja@glosgminny.pl/  służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Usługodawca może również udostępnić na stronie internetowej formularz służący do zgłaszania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi.
 2. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni liczonych od momentu otrzymania przez usługodawcę informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 14 dni (uwzględniając w obu przypadkach dni robocze).